مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
جالیز طالبی
جالیز طالبی
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک خمیر مجسمه سازی سطح اجراشی ابعاد cm سال خلق اثر1396
جالیز طالبی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !