مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
دماغو
دماغو
زمینه هنریمجسمه سازی تکنیک خمیر مجسمه سازی سطح اجراشی ابعاد cm سال خلق اثر1400
دماغو

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !