مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
برگ زرد
برگ زرد
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی دیجیتال , عکاسی روتوش نشده سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1400
برگ زرد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !