مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
تارهای قالی
تارهای قالی
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
تارهای قالی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !