مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
چشم های دریایی
چشم های دریایی
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
چشم های دریایی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !