مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
شب های نویسندگی
من و نوشتن
زمینه هنرینقاشی تکنیک آبرنگ سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
شب های نویسندگی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !