مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
کتاب در دست
کتاب ها سخن می گویند
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
کتاب در دست

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !