مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
جرم
جرم
زمینه هنرینقاشی تکنیک خودکار سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
جرم

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !