مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
دیالوگ
دیالوگ
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1400
 دیالوگ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !