مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
چراغ
چراغ
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1400
 چراغ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !