مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
جام می
جام می
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1400
جام می

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !