مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
پرنده صلح
پرنده صلح
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1397
پرنده صلح

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !