آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
سیبلظش
سیبلظش

نقاشی

مریم پاکدامن
مریم پاکدامن

هنر دیجیتال

Parmin Yoosefi  6Y
Parmin Yoosefi 6Y

نقاشی

Mohana Noroozi 6Y
Mohana Noroozi 6Y

نقاشی

Mahjan Monzavi  6Y
Mahjan Monzavi 6Y

نقاشی

Kiana Maleki  6Y
Kiana Maleki 6Y

نقاشی

 Roja Soltani   6Y
Roja Soltani 6Y

نقاشی

Ronika Rasooli   6Y
Ronika Rasooli 6Y

نقاشی

Dorsa Parazaran  6Y
Dorsa Parazaran 6Y

نقاشی

Panisa Asbari  6Y
Panisa Asbari 6Y

نقاشی

Rose Etezadi  6Y
Rose Etezadi 6Y

نقاشی

Mahounia Nouri 6Y
Mahounia Nouri 6Y

نقاشی

Mehrsa Heydari   6Y
Mehrsa Heydari 6Y

نقاشی